LICARA

I EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and human Risk Assessment) har konkreta verktyg och riktlinjer tagits för att underlätta för små och medelstora företag att analysera huruvida användning av nanomaterial kan vara ett alternativ för dem. Verktyget som utvecklats har fått namnet LICARA nanoSCAN och är webb-baserat. Finansiär: EUs sjunde ramprogram för forskning, FP7 Varaktighet: 2012–2014 SwedNanoTechs roll: Partner Mer info: läs...

Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material

Målsättningen är att i en tvärvetenskaplig plattform av experter från universitet, institut och industri – KTH, Uppsala, Stockholms universitet, Innventia, SwedNanoTech, Stora Enso och BioBag – skapa förutsättningar för en framtida industriell produktion av förnybara, hälsomässigt säkra och funktionella plastkompositer av nanocellulosa. Finansiär: Formas Varaktighet: 2015–2018 SwedNanoTechs roll: Ansvar för projektets kommunikation...

Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Syftet med projektet är att mobilisera svenska aktörer inom nanosäkerhet och nanomaterial, identifiera teman som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn samt skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 inför nästa utlysningsperiod. Finansiär: VINNOVA Varaktighet: 2014–2015 SwedNanoTechs roll: Projektpartner Mer info: läs mer på www.vinnova.se, eller...

Nanoinnovation för konkurrenskraft

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft. Finansiär: Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk) Varaktighet: 2014–2015 SwedNanoTechs roll: Projektledare

NANOfutures

Syftet med NANOfutures är att optimera samverkan mellan europeiska och nationella plattformar, forskningsprogram och forskningsprojekt med anknytning till nanoteknik. Projektet syftar även till att hitta europeiska sektorsövergripande organisationer som arbetar för innovation och teknikutveckling samt i samverkan med både industri och akademi utveckla en färdplan för konkurrenskraftig europeisk nanoteknik. Finansiär: EUs...

NANoREG

NANoREG involverar 59 europeiska partners och syftar till att bistå regulatoriska myndigheter och lagstiftare med information kring säkerhet och miljöpåverkan för olika nanomaterial. Detta genom vetenskaplig utvärdering av data och testmetoder samt framtagning av nya metoder för att karakterisera materialen. Såväl industriella och akademiska partners som regulatoriska myndigheter deltar i projektet....

Materialvetenskap – ett styrkeområde

SwedNanoTech samarbetar med Länsstyrelsen Stockholm för att se på möjligheterna för att skapa en gemensam KET-plattform i Stockholm-Uppsalaregionen. Från SwedNanoTechs sida har det gjorts en kartläggning över materialföretag/institut mfl i regionen och är nu i fasen av att ta vidare underlaget för en eventuell ansökan. Varaktighet: 2017

Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Vilka hinder finns för svensk nanoforskning att bli nya företag och tjänster? Vilka åtgärder behöver göras nu för att skapa förutsättningar för morgondagen? Agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling ger både en översikt över utmaningar för nanoinnovation och förslag på åtgärder och lösningar. Agendan har tagits fram i ett samarbete mellan svensk storindustri,...